Pages

Ads 468x60px

۱۳۹۱ آبان ۲۶, جمعه

مقاله ای در خصوص نشمین زارع و دروغپردازیهای کاذبی که هیچ حقیقتی را ندارند بر روی سایتهای که منابع رژیم را بعنوان یک منابع معتبر نامیبرند و آنهم منابع رژیمی که دروغگوترین رژیمهای دیکتاتوری جهان را تشکیل میدهد .


با قلم ساموئیل کرماشانی 
مقاله ای در خصوص نشمین زارع و دروغپردازیهای کاذبی که هیچ حقیقتی  را ندارند بر روی سایتهای که منابع رژیم را بعنوان یک منابع معتبر نامیبرند  و آنهم منابع رژیمی که  دروغگوترین رژیمهای دیکتاتوری جهان را تشکیل میدهد .


راستی نزدیک به 1200 تا 1300 نفر کرد فعال بخش شرق کردستان که ساکن اقلیم کردستان بوده اند ناپدید شده اند بعضی به هیچ عنوان کسی از کیس آنها هیچ خبری ندارد و چند نفری از بازماندگان به گوشه ای از این جنایتهای هولناک  اشاره نموده اند میدانم برای پاکانه کردن  از کسانی دیگر درخواست میکنند تا شاید برای چند روزی دل خویش را خوش بکنند که گویا مقالات ساموئیل کرماشانی را زیر سئوال به برندو این درد بی درمان هیچ درمانی نمیتواند   از هزاران دردی که شما ها به آن دچار شده اید درمان بکنند در حالیکه  طرفدارانتان به سفارت رژیم میروند و خود اعضای کمیته های شما با زبان خودشان  میگویند به سفارت رفته اند و زیر برگه ای را امضا نموده اند که بر روی آن آمده بوده است که باید بگویند سازمان مجاهدین یک گروه تروریستی  هستند که خود آن سازمان قربانی تروریزم سازمان یافته آخوندها هستند.
در خصوص نشمین زارع بر روی میدیاهای که بنظر میرسد با هماهنگی دوطرفه طرح ریزی شده باشد ما بخوبی میدانیم چه کسانی پشتش هستند همان رسواهای که کرد فروش هستند که از یک توده ای تواب درخواست نموده اند تا مقالات ما را زیر سئوال به برند  و از این و اون میخواهند چیزی در خصوص   نشمین زارع و یارانش بنویسند که این تبلیغاتهای دروغین بیشتر برای گریز  از چیزی است که انجام داده اند و میخواهند از آب گل آلود ماهیی بگیرند و خود را پاک و وطن پرست نشانبدهند این چیزهای غیر واقعی را منتشر نموده اند آنهم بر اساس منابع رژیم که هیچ اصل و اساسی ندارد و دروغی بیش نست. 
درست است  که نشمین زارع یک برادر دارد به اسم متین و ایشان یعنی نشمین زارع  در ایران دستگیر نشده است نه او و نه فئواد فرامرزی و نه فیرزوه یگانه و نه مریم زرگر و نه مریم ایزدی هیچکدام در داخل ایران دستگیر نشده اند بلکه در اقلیم کردستان بر سر برده اند در این رابطه ما با نشمین زارع در ارتباط بوده ایم .
 دوستان ما با ایشان دوست بوده اندو از خیلی چیزها آگاهی کامل دارند و چون امکانش را ندارند بیایند در تلویزیون در باره آنها بحث کنند خیلی از حقیقتها هنوز روشن نشده اند  برای آندسته که در  افکار کمونیستی سردرگم هستند و از زبان این و اون چیزهای نادرست و دروغین  بیان میکنند.
و در این خصوص میان اتحادیه میهنی کردستان و اتحادیه اسلامی کردستان با رژیم ایران بطوری به توافق رسیده اند که وزارت اطلاعات در خصوص تسلیم  این عزیزان  به رژیم ایران سرپوش بگذارد تا زیر پای دوستان رژیم ایران در اقلیم کردستان خالی نشود و زیر سئوال برده نشوند.
 نشمین زارع و دوستانش در اقلیم کردستان جهت کارگری به اونجا رفته بودند و این در آینده مشخص خواهند شد اگر این عزیزان زنده بمانند و اعدام نشوند  روی همه دروغگوهای توده یها سیاه خواهند شد حقایق بدست خواهند آمد.
 نشمین زارع و دوستانش چند ماهی پیش یکی از دستجات وابسته به اتحادیه میهنی کردستان بوده اند و این بر اساس یک زدوبند که در آینده در باره این زدوبند خواهم نوشت مولود افند مازیار ابراهیمی  نشمین زارع مریم ایزدی مریم زرگر فیروزه یگانه و فئواد فرامرزی و دوستانشان  که با آقای مولود افند در ارتباط بوده اند  به رژیم تسلیم شده اند و در ضمن در آینده نزدیک مدارکی دال بر اینکه رژیم ایران اقلیم کردستان را تهدید نموده بود و مسئولین رژیم به سراحت به مسئولین اقلیم کردستان گفته اند  اگر اقلیم کردستان مولود افند  و یارانش را  تسلیم رژیم نکند رژیم در مقابل انصار الاسلام را با سلاحهای سنگین مسلح خواهند کرد  اتحادیه میهنی کردستان جلو مسلح شدن انصار الاسلام را گرفتند و این عزیزان را به رژیم ایران تحویل دادند .
در خصوص مولود افند بر اساس گفتهای همکار پیشین آقای افند برادر عزیزمان هاوار بازیان آمده است که اتحادیه ی میهنی  چند باری چند نامه به دست مولود داده اند و گفته اند اگر این ماهنامه را تعطیل نکنید ما راهای دیگر در پیش میگیریم و اگر تعطیل کنید چیزی به شما خواهیم داد .
در خصوص ترورهای هسته ای و اعترافات تلویزیونی که  رژیم با ضربه شکنجه و داروی روانگردان  بر این عزیزان تحمیل نموده است هیچ اصل و اساسی ندارد و این اعترافات به هیچ عنوان نمیتواند  از نظر حقوقی و قانونی حقیقت را داشته باشد چرا چون زیر شکنجه و برای گریز از شکنجه های طاقتفرسا  و قرون وسطی رژیم  و با ضرب داروی روانگردان این اعترافات را به این عزیزان تحمیل نموده اند.
در این باره که دوستانی یا نادان و یا مبتلا به افکار حزب توده شده اند این عزیزان را تروریست خطاب میکنند بگوئیم خیلی خنگید هنوز سیاست رژیم جنون آخوندی را نشناخته اید؟
در آینده مدارک قتل دانشمندان هسته ای بدست خود وزارت اطلاعات افشا خواهند شد و این توطئه های دروغین و دروغگوهای کاذب هم رویشان سیاه تر خواهند شد که بنوعی  صدای وزارت اطلاعات شده اند در خارج از کشور منابعی خبری خبرگزاریهای کاذب  رژیم شده اند.
و وزارت اطلاعات از این دانشمندان هسته ای مشکوک شده بود و مثل قتلهای زنجیره ای خود نیز دست به قتل دانشمندان هسته ای زدند و برای اینکه  راه را گم بکنند دست به این توطئه زدند وزارت اطلاعات توانست با یک تیر دو هدف را بزند یک خود نیز دانشمندان هسته ای را ترور نموده بعنوان پاکسازی و هدف دوم توانسته افکار عمومی علیه کردها بسیج کند و از سوی دیگر کردها را متهم بکنند که با اسرائیل همکاری میکنند و  در این باره بچه های کرد را به داخل این توطئه کشانده شدند دلیل کشاندن بچه های کرد برمیگردد  به همکاری این بچه ها با ماهنامه اسرائیل کرد که در اقلیم کردستان منتشر میشده است و ما به دوستان ساد لوح و یا فریب خورده وعده میدهیم این مسائل در آینده بیشتر روشنتر خواهند شد که این عزیزان به هیچ عنوان هیچ نقشی در ترور دانشمندان هسته ای ندارند بلکه خود وزارت اطلاعات بعنوان پاکسازی و وزارت اطلاعات شک و گومان این را داشته است که دانشمندان هسته ای اطلاعات برنامه های هسته ای رژیم را به طور محرمانه در اختیار دستگاه های امنیتی غرب قرار داده اند وزارت اطلاعات فهمید که ملت دارند از این واقعیت بو میبرند و زود بدنبال  دست کردن یک توطئه  به درب و دیوار روی آورد وقتیکه دید که در اقلیم کردستان دوستانی  چون اتحادیه میهنی کردستان دارند و در عراق دوستانی چون نوری مالکی دارند و در اقلیم کردستان روزنامه ای وجود دارد با اسم اسرائیل کرد و سردبیر این ماهنامه کرد ایرانی است و تعدادی کرد دیگر که ایرانی  هستند  با این ماهنامه در ارتباط هستند و در اقلیم کردستان  بر سر میبرند  وزارت اطلاعات به این فکر افتاد که اگر بر اقلیم کردستان فشار بیاورد که این عزیزان را به رژیم تحویل بدهند   وزارت تروریستی اطلاعات ابهامات ترور داشنمندان هسته ای که خود نیز دست به آن زده بود از خود بدور به اندازد و در این رابطه دست به راه انداختن یک توطئه بزند هم بر اقلیم کردستان فشار بیشتر وارد بکند که از رفتن بسوی اسرائیل خودداری بکند و هم  افکار عمومی مردم ایران را برای چند ماهی مشغول این تبلیغاتهای دروغین بکنند و هم شک و گومانه و سوظنهای  نسبت بخود  بکاهد و در عین حال کردها را متهم به همکاری با دستگاه های امنیتی  اسرائیل بکنند.
با سپاس  فراوان ساموئیل کرماشانی  16/11/2012

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر